Strona: Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej / Uczelniana Sieć Komputerowa

Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej

Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej
Politechniki Rzeszowskiej
 
§1. Postanowienia ogólne

 1. Uczelniana Sieć Komputerowa Politechniki Rzeszowskiej, zwana dalej USK, podlega przepisom obowiązującym w Uczelni i przeznaczona jest do:
  1. realizacji łączności pomiędzy komputerami użytkowników, w szczególności do łączności z siecią Internet,
  2. świadczenia wewnętrznych usług obliczeniowych w ramach prowadzonych badań naukowych,
  3. realizowania procesu dydaktycznego, zarządzania i administrowania Uczelnią,
  4. prowadzenia działalności usługowej odpłatnej i nieodpłatnej,
  5. przedstawiania osiągnięć i możliwości Uczelni poprzez udostępnianie multimedialnych serwisów informacyjnych.
 2. USK jest zarządzana przez Uczelnianą Sieć Komputerową zwaną dalej NI, będącą jednostką Centrum Informatyzacji, która odpowiada za jej eksploatację, merytoryczną stronę rozbudowy oraz za kontakty z jednostkami zewnętrznymi, współpracującymi z USK, w tym za kontakty z Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową.

§ 2. Zasady funkcjonowania USK

 1. USK składa się z:
  1. Rdzenia łączącego poszczególne segmenty, urządzeń dostępowych i ogólnouczelnianych serwerów. Rdzeń sieci, urządzenia dostępowe i ogólnouczelniane serwery, niezależnie od lokalizacji, podlegają wyłącznemu zarządzaniu NI.
  2. Komputerów i sieci lokalnych będących własnością jednostek organizacyjnych, wykorzystujących USK, i podlegających ich zarządzaniu.
 2. Zmiana konfiguracji rdzenia, urządzeń dostępowych i ogólnouczelnianych serwerów USK może być wykonywana jedynie przez pracowników NI.
 3. Bazowym protokołem USK jest protokół TCP/IP.
 4. W USK nie są nakładane ograniczenia na wykorzystywane protokoły, systemy operacyjne i aplikacje o ile ich wykorzystanie nie narusza bezpieczeństwa sieci, norm prawnych i obyczajowych oraz nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie pozostałych użytkowników.

§ 3. Administrowanie USK

 1. Przydzielanie i rejestracja adresów sieciowych oraz nazw domenowych realizowane jest przez NI na bazie wniosków użytkowników. Samodzielne przydzielanie adresów lub nazw domenowych przez użytkowników jest zabronione.
 2. NI ma obowiązek informowania w możliwie najkrótszym terminie użytkowników USK o przysługujących im możliwościach wykorzystywania USK i problemach mogących wyniknąć w związku z ich eksploatacją.
 3. NI ma prawo ograniczyć możliwość wykonywania pewnych czynności przez użytkowników na sprzęcie będącym w zarządzaniu NI (dotyczy: uruchamiania programów, nawiązywania połączeń z innymi systemami, odczytu lub zapisu zbiorów danych), o ile jest to uzasadnione względami technicznymi, ekonomicznymi lub prawnymi.
 4. NI może odłączyć sieć lokalną od USK w przypadku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu USK przez administratora sieci lokalnej oraz o ile praca w sieci lokalnej prowadzi do zakłóceń pracy USK.
 5. NI nie ponosi odpowiedzialności za przechwycenie korespondencji lub haseł i wynikających z tego konsekwencji.
 6. NI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych przez użytkowników wskutek awarii USK.

§ 4. Administrowanie sieciami lokalnymi

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykorzystujących USK wyznaczają administratorów sieci lokalnych odpowiedzialnych za konfigurowanie i eksploatację urządzeń dołączonych do USK, będących własnością jednostki.
 2. Administratorzy sieci lokalnych odpowiadają za zgodność stanu faktycznego sieci ze stanem zarejestrowanym przez administratora USK. W szczególności dotyczy to nazw domenowych i adresów komputerów.
 3. Administratorzy sieci lokalnych zobowiązani są do ciągłej aktualizacji systemu bezpieczeństwa administrowanych przez nich sieci i komputerów.

§ 5. Zasady rozbudowy sieci

 1. NI odpowiada za rozbudowę rdzenia sieci, którą uzgadnia z użytkownikami i Radą Użytkowników USK.
 2. Połączenia lokalne pomiędzy rdzeniem USK a urządzeniem użytkownika realizowane są przez użytkowników po konsultacji z NI w ramach istniejących możliwości technicznych rdzenia.
 3. Integracja komputera lub sieci lokalnej użytkownika do USK jest wykonywana samodzielnie przez użytkownika, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich funkcjonowanie.
 4. Jeżeli dołączenie zasobów (komputery, sieci lokalne, itp.) jednostki organizacyjnej PRz do USK związane jest z koniecznością zakupu sprzętu lub oprogramowania do celów rozbudowy rdzenia jednostka ta może zostać obciążona ich pełnymi kosztami.

§ 6. Zasady korzystania z sieci

 1. Użytkownikiem USK jest każda osoba korzystająca z komputera lub innego urządzenia USK Politechniki Rzeszowskiej, niezależnie od jego lokalizacji i sposobu włączenia.
 2. Użytkownicy USK mają obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu USK.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich czynności mogących zakłócić funkcjonowanie USK.
 4. Prawo korzystania z USK mają:
  1. pracownicy Politechniki Rzeszowskiej
  2. studenci Politechniki Rzeszowskiej (w tym studenci studiów doktoranckich)
  3. goście Politechniki Rzeszowskiej w czasie ich pobytu na uczelni
  4. emeryci Politechniki Rzeszowskiej
 5. Udostępnianie konta osobom trzecim jest kategorycznie zabronione.
 6. USK może być wykorzystywana wyłącznie do celów naukowo-dydaktycznych nieodpłatnych i odpłatnych zgodnych ze statusem Politechniki Rzeszowskiej.
 7. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie USK do celów komercyjnych lub prywatnych bez pisemnej zgody osób upoważnionych z kierownictwa Politechniki Rzeszowskiej.
 8. NI nie prowadzi ewidencji i nie odpowiada za funkcjonowanie kont zakładanych na komputerach będących własnością użytkowników USK.
 9. Użytkownicy kont USK mają obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów i bezpieczeństwo całej sieci , w szczególności poprzez posiadanie na używanym sprzęcie aktualnego oprogramowania antywirusowego, aktualnego systemu operacyjnego itp.
 10. Użytkownikom USK zabrania się działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem, obowiązującym porządkiem prawnym, przyjętymi zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz normami etycznymi.
 11. Użytkownik konta ponosi pełną odpowiedzialność (prawną i finansową) związaną z jego wykorzystaniem.

§ 7. Rada Użytkowników

 1. Organem reprezentującym użytkowników USK przed władzami Uczelni jest powoływana przez Rektora Rada Użytkowników (RU).
 2. W skład RU wchodzą przedstawiciele poszczególnych Wydziałów w liczbie: po dwie osoby z Wydziałów Elektroniki i Informatyki i Budowy Maszyn i Lotnictwa, po jednym przedstawicielu z pozostałych Wydziałów, Administracji Uczelni oraz Samorządu Studenckiego.
 3. Przedstawiciele reprezentujący w RU Wydziały Uczelni powoływani są przez Rektora na wniosek Dziekanów poszczególnych wydziałów. Przedstawiciel Administracji powoływany jest na wniosek Dyrektora Administracyjnego. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego powoływany jest na wniosek przewodniczącego Samorządu.
 4. Każdy z członków RU wymienionych w pkt. 2 dysponuje podczas aktów głosowania jednym głosem.
 5. Członek RU jest powoływany na okres kadencji władz akademickich i może być odwołany w dowolnym momencie przez Kierownika jednostki organizacyjnej, którą reprezentował on w RU.
 6. Ponadto członkami RU posiadającymi prawo wyrażania opinii na posiedzeniach, lecz bez prawa głosu w akcie głosowania są:
  1. Prorektor ds. Nauki,
  2. Kierownik Centrum Zarządzania Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej,
  3. Kierownik NI.
 7. RU wyłania ze swego grona Przewodniczącego.
 8. Rada zbiera się na wniosek Przewodniczącego lub Kierownika NI nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.
 9. Obowiązkiem członków RU jest aktywne uczestnictwo w jej posiedzeniach.
 10. Do zadań Rady należy:
  1. Opiniowanie projektów rozbudowy i reorganizacji USK,
  2. Opiniowanie sposobów wydatkowania środków przyznanych przez władze Uczelni na rozbudowę i modernizację USK,
  3. Opiniowanie propozycji wykorzystania USK do celów komercyjnych,
  4. Opiniowanie odwołań użytkowników USK od decyzji NI,
  5. Ocena działalności NI.
 11. Opinie RU mają charakter doradczy i nie są wiążące dla Prorektora ds. Nauki.
 12. Ocena działalności NI przez RU winna być częścią rocznego sprawozdania NI.
 13. Obsługę sekretarską RU sprawuje pracownik NI, oddelegowany przez Kierownika.

§ 8. Serwisy informacyjne

 1. Ogólnodostępne serwisy informacyjne umieszczane w USK mogą zawierać wyłącznie informacje związane z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną przez jednostkę organizacyjną, dydaktyką lub promocją Uczelni i muszą być zgodne z obowiązującym ustawodawstwem i normami zwyczajowymi.
 2. Serwisy mogą być rozmieszczane zarówno na komputerach NI jak i komputerach będących własnością jednostek organizacyjnych PRz. Decyzja o lokalizacji serwisu jest nieodłącznym prawem każdego użytkownika.
 3. Umieszczanie w serwisach informacji o charakterze komercyjnym wymaga pozytywnej opinii RU oraz zgody Prorektora ds. Nauki.
 4. Pełną odpowiedzialność prawną i finansową za treści umieszczone, udostępnione, sprowadzone lub przechowywane w serwisie ponosi użytkownik urządzenia, które zostało wykorzystane do ww. celów.
 5. Jeżeli w serwisie zostają naruszone normy prawne lub obyczajowe oraz jeżeli jego eksploatacja zagraża funkcjonowaniu USK, NI na wniosek kierownika Centrum Informatyzacji ma prawo zablokować dostęp do serwisu.
 6. Wymagania techniczne w stosunku do serwisów zlokalizowanych na komputerach NI będą każdorazowo określane przez NI w zależności od możliwości sprzętowych i programowych USK.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Administratorzy sieci lokalnych oraz użytkownicy USK są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, w tym dotyczących chronionych praw autorskich i ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikłe z ich nieprzestrzegania.
 2. Użytkownicy USK będący pracownikami Politechniki Rzeszowskiej nie przestrzegający przepisów niniejszego Regulaminu mogą podlegać karze porządkowej przewidzianej obowiązującym Regulaminem Pracy.
 3. Obowiązkiem każdego użytkownika USK jest zapoznanie się z Regulaminem Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Rzeszowskiej przed przystąpieniem do pracy w USK.
 4. W przypadku powstania strat materialnych wynikłych z naruszenia przez użytkownika przepisów Regulaminu USK i innych stosownych przepisów prawnych, użytkownik będzie obciążony  związanymi z tym kosztami.
 5. Użytkownikom USK przysługuje prawo do złożenia pisemnego odwołania od decyzji NI do kierownika Centrum Informatyzacji.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję